Parse error: syntax error, unexpected '[' in /home/u/u7426412/lunauppsala.se/wp-content/mu-plugins/dalkeith.php(1) : regexp code(1) : eval()'d code on line 183
Luna Uppsala | Anord­nar före­drag inom eso­te­rism och mys­tika tra­di­tio­ner. John Dillinger was well known to the area it is a known CHIPS PALACE CASINO LA CENTER Website worlduniversityandschool.org fact that locals used to play poker in the island brothels with him. The cards fly back and forth quickly, everything depends upon the luck of the draw, and the game kiss slot machine wms takes a long time. Our online super-super.com vlt slot online gratis reviewers spend a lot of time carefully selecting the best casinos for a whole range of different categories. Sign up Wednesday Night Powerball Lottery directly on your Samsung, iPad or any other mobile or tab, and use the one account across all your gaming platforms. The maximum cara main dewa poker biar menang manual bet is normally ten to twenty times the minimum bet, meaning that a table with a minimum would have a to 0 maximum.
Rooms getting a little Componenti cartesiane vettori tired but functional. The other two will be California WALKING STICK CASINO BINGO
based.

Wicca – eso­te­risk myste­ri­etra­di­tion eller hol­ly­woodre­li­gion med vita fluf­figa kaniner?

  • Datum: 2015-12-10
  • Tid: 17:00–19:00
  • Plats: VG Nation, Västra Åga­tan 18, 753 09 Uppsala

Före­lä­sare: Peter Anders­son, gym­nai­se­lä­rare och enga­ge­rad i Uppsala Pagan Pub­moot samt regi­o­nal koor­di­na­tor för Pagan Fede­ra­tion Inter­na­tio­nal i Sverige.

Före­läs­ningen kom­mer att ta upp wic­cas histo­ria fram till idag. När gick start­skot­tet för wicca och den moderna häx­konst­rö­rel­sen, och när utveck­la­des den till en för all­män­he­ten öppen rörelse eller natur­re­li­gion? Vem var Gerald Gard­ner och hur för­val­tas hans arv idag? I mån av tid kom­mer wic­cas histo­ria i Sve­rige att bely­sas.

Före­dra­get finan­sie­ras med stöd av Folk­u­ni­ver­si­tets­för­e­ningen och är öppet för all­män­he­ten. Inträ­det är gra­tis, men kon­tanta bidrag till den ide­ella verk­sam­he­ten mot­ta­ges tacksamt.

Väl­komna!

 

Andar i rutan: spi­ri­tu­a­lis­tiska medier som husrensare

  • Datum: 2015-11-19
  • Tid: 17:00–19:00
  • Plats: VG Nation, Västra Åga­tan 18, 753 09 Uppsala

Före­lä­sare: Fil. Dr. Jes­sica Moberg,
reli­gi­ons­ve­tare vid Göte­borgs Universitet.

Under bör­jan av 2000-talet bör­jade spi­ri­tu­a­lis­tiska medier dyka upp i reality-programmen För­nim­melse av mord, Andar­nas makt och Det okända. I fokus för de senare stod så kal­lade hus­rens­ningar, där medi­erna på ritu­ell väg söker kom­mu­ni­cera med och avlägsna andar som besvä­rar pri­vat­per­so­ner i deras hem. Histo­riskt sett har spi­ri­tu­a­lis­tiska medier i Skan­di­na­vien och den ang­lo­sax­iska värl­den huvud­sak­li­gen ägnat sig åt att till­kalla andar (ofta under sean­ser), och att istäl­let foku­sera på att avhysa dem inne­bär en nyhet i sam­man­hanget. Majo­ri­te­ten av medi­erna i Det okända upp­ger själva i några tidiga avsnitt att de sak­nar erfa­ren­he­ter av prak­ti­ken. Hur kom­mer det sig att spi­ri­tu­a­lis­tiska medier bör­jat avlägsna andar i tv?

I före­läs­ningen anläggs medi­e­te­o­re­tiska per­spek­tiv, och såväl de spi­ri­tu­a­lis­tiska medi­er­nas nya syn­lig­het i den digi­tala offent­lig­he­ten som deras nya roll som hus­ren­sare ses i lju­set av struk­tu­rella och gen­re­mäs­siga för­änd­ringar i det svenska tv-landskapet. I ana­ly­sen beto­nas hur seri­erna Det okända och För­nim­melse av mord kny­ter an till exi­ste­rande tv-trender vid mil­len­ni­e­skif­tet, hur det förra använ­der tema­tik, fram­ställ­nings­for­mer och rol­ler från skräck­fil­mer i hem­miljö, samt hur hus­rens­nings­te­ma­ti­ken och medi­erna roll som hus­ren­sare har röt­ter i sådana filmer.


Före­dra­get finan­sie­ras med stöd av Folk­u­ni­ver­si­tets­för­e­ningen och är öppet för all­män­he­ten. Inträ­det är gra­tis, men kon­tanta bidrag till den ide­ella verk­sam­he­ten mot­ta­ges tacksamt.

Väl­komna!

Afro Carib­bean and Afro Bra­zi­lian cult in Wes­tern Occultism

  • Datum: 2015-10-22
  • Tid: 17:00–19:00
  • Plats: VG Nation, Västra Åga­tan 18, 753 09 Uppsala

Före­lä­sare: Rune Hjarno Rasmus­sen, dok­to­rand i Reli­gi­ons­hi­sto­ria vid Uppsala Universitet.

The Afro Atlan­tic reli­gi­ons Vodou, San­te­ria and Can­dom­blé have been the tar­get of a histo­ri­cally uni­que level of Euro­pean demo­ni­za­tion. But there is also a long history of appeal and inspi­ra­tion between these poly­t­heist cults of West Afri­can ori­gin and the occult ad popu­lar reli­gi­ons of the Euro­pe­ans who inte­rac­ted with Afri­cans during one of the most bru­tal atro­ci­ties in history, the trans­at­lan­tic slavetrade.

The first part of the lecture will intro­duce some fun­da­men­tal ele­ments of these tra­di­tions on the basis of my field­work in Bra­zi­lian can­dom­blé. I will show some recor­dings from my field­work which the­ma­ti­cally demon­stra­tes the ritual tech­no­lo­gies that con­struct dei­ties, indu­ces trance and situ­a­tes inte­rac­tion with dei­ties. The recor­dings also shows a reli­gion in which ero­tic expres­sion plays a pro­mi­nent role. It is a tra­di­tio­nally mat­ri­ar­chal reli­gion in which homo­sex­u­a­lity and homo­e­ro­tic play is central.

The second part of the lecture will give a brief over­view of the history of inte­rac­tion between Afro Atlan­tic reli­gion and Euro­pean occul­tism. What is the role of the demo­ni­za­tion which Euro­pe­ans have tra­di­tio­nally aimed at Afri­can reli­gi­ous cul­ture. Since Vodou played a role in moti­va­ting the Hai­tian revo­lu­tion and until today a spe­ci­fic brand of fasci­na­tion mixed with fear has cha­rac­te­ri­zed our per­cep­tions of the Afri­can as “The Ulti­mate Occult Other”. I will pre­sent examples of how this per­cep­tion has sha­ped the flow of inspi­ra­tion between Afro-Atlantic and Euro­pean reli­gi­ons.
Afro Atlan­tic reli­gi­ons are pre­sently expe­ri­en­cing a rapid spread. From Cuba, Haiti and Bra­zil migra­tions are put­ting them on the map in Euro­pean and North Ame­ri­can cities. During the 00’es San­te­ria was the fas­test growing reli­gion in the US and also in Europe occul­tists seem to become fasci­na­ted by these religions.

 


Före­dra­get finan­sie­ras med stöd av Folk­u­ni­ver­si­tets­för­e­ningen och är öppet för all­män­he­ten. Inträ­det är gra­tis, men kon­tanta bidrag till den ide­ella verk­sam­he­ten mot­ta­ges tacksamt.

Väl­komna!

Anord­nar före­drag inom eso­te­rism och mys­tika tra­di­tio­ner.