Nya före­drag på gång

Sche­mat för hös­ten 2010 ser myc­ket lovande ut! Ämnen som kom­mer att behand­las är:

Tommy West­lund: “Den moderna Rosenkors-traditionen.” West­lund är grun­da­ren av Soda­li­tas Rosae+Crucis et Solis Alati och har före­läst om Rosenkors-traditionen på Luna tidigare.

Ken­neth Gran­holm: LHP-traditionen, hur den tol­kats av eso­te­riska rörel­ser i väst. Gran­holm är för­fat­tare till “Embra­cing the dark”, en stu­die om LHP-rörelsen Dra­gon Rouge.

Fred­rik Gre­go­rius: “Temple of Set, en modern LHP-rörelse.” Gre­go­rius har gjort stu­dier om bl a wicca, asatro och satanism.

Forn­sed.” Mer info om före­dra­get kommer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>