Rela­tio­nen mel­lan sufism och esoterism

  • Datum: 2014-06-12
  • Tid: 17:00–19:00
  • Plats: VG Nation, Västra Åga­tan 18, 753 09 Uppsala

Före­lä­sare: Fil.dr. Simon Sor­gen­frei, lek­tor i reli­gi­ons­ve­ten­skap vid Söder­törns högskola.

Simon Sor­gen­frei har huvud­sak­li­gen ägnat sin forsk­ning åt islam i histo­ria och nutid, sufism och per­sisk sufily­rik — men intres­se­rar sig även för före­ställ­ningar och sam­tal om reli­gion i vår sam­tid, eso­te­rism och nyand­lig­het samt reli­gi­ons­kri­tiska dis­kur­ser. Han var redak­tör för den nyli­gen utkomna anto­lo­gin Mystik och and­lig­het: Kri­tiska per­spek­tiv (Stock­holm: Dia­lo­gos 2013), och bidrog till den med kapit­let “Sufism & islam — om en oklar relation”.

Sor­gen­frei tar vid där Hen­rik Bog­dan avslu­tade sin före­läs­ning om eso­te­rism ur ett glo­balt per­spek­tiv, och reser frå­gor kring hur esoterism-begreppet even­tu­ellt kan appli­ce­ras på mus­limsk kul­tur och historia.


Före­dra­get finan­sie­ras med stöd av Folk­u­ni­ver­si­tets­för­e­ningen och är öppet för all­män­he­ten. Inträ­det är gra­tis, men kon­tanta bidrag till den ide­ella verk­sam­he­ten mot­ta­ges tacksamt.

Väl­komna!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>