Santa Muerte: Mex­i­kos mys­tiska dödshelgon

  • Datum: 2014-09-16
  • Tid: 17:00–19:00
  • Plats: VG Nation, Västra Åga­tan 18, 753 09 Uppsala

Före­lä­sare: Fil. Dr. Fred­rik Gre­go­rius, lek­tor i reli­gi­ons­hi­sto­ria vid Lin­kö­pings Universitet.

Kul­ten kring det mex­i­kanska folk­hel­go­net Santa Muerte (”Sankt död” eller ”Heliga döden”) är idag en av de snab­bast väx­ande and­liga rörel­serna i värl­den, i syn­ner­het i Mex­iko och USA. Det är även ett av vår tids mest kon­tro­ver­si­ella reli­giösa feno­men. I media och popu­lär­kul­tur (t.ex. i tv-serier som Bre­a­king Bad och Dex­ter) fram­hålls en sen­sa­tio­na­lis­tisk bild av kul­ten, som har kopp­lats sam­man med mex­i­kanska drogkar­tel­ler, män­ni­skoof­fer och svart magi. Santa Muerte har även för­dömts som en sata­nisk sym­bol av den katolska kyrkan.

Bakom den ensi­diga medi­ala och popu­lär­kul­tu­rella bil­den döl­jer sig dock ett mer kom­plext feno­men, och det är kanske mer kor­rekt att säga att döds­hel­go­net Santa Muerte fun­ge­rar som de soci­alt mar­gi­na­li­se­ra­des beskyd­dare. Trots sin popu­la­ri­tet bland Mex­i­kos kri­mi­nella ele­ment utgör kar­tell­med­lem­mar endast en bråk­del av kul­ten; döds­hel­go­net är extremt popu­lärt bland arbe­tar­klas­sen, sex­ar­be­tare och HBTQ-personer, och dyr­kas även av per­so­ner högre upp i sam­hälls­hi­e­rar­kin. Genom sin brist på orga­ni­sa­tion, all­mänt accep­te­rade ledare och fasta dog­mer har kul­ten också bli­vit en mot­rö­relse mot eta­ble­rade reli­giösa insti­tu­tio­ner, och en platt­form för sam­hälls­kri­tik där rös­ter som annars inte bereds utrymme i den offent­liga debat­ten kan höras.

Före­dra­get base­rar sig på fält­stu­dier i södra USA, och avser ge en intro­duk­tion till ett av vår tids mest säregna and­liga fenomen.

Fred­rik Gre­go­rius har tidi­gare bedri­vit forsk­ning på bland annat modern asatro, nyhe­den­dom och satanism.

 


Före­dra­get finan­sie­ras med stöd av Folk­u­ni­ver­si­tets­för­e­ningen och är öppet för all­män­he­ten. Inträ­det är gra­tis, men kon­tanta bidrag till den ide­ella verk­sam­he­ten mot­ta­ges tacksamt.

Väl­komna!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>