Andar i rutan: spi­ri­tu­a­lis­tiska medier som husrensare

  • Datum: 2015-11-19
  • Tid: 17:00–19:00
  • Plats: VG Nation, Västra Åga­tan 18, 753 09 Uppsala

Före­lä­sare: Fil. Dr. Jes­sica Moberg,
reli­gi­ons­ve­tare vid Göte­borgs Universitet.

Under bör­jan av 2000-talet bör­jade spi­ri­tu­a­lis­tiska medier dyka upp i reality-programmen För­nim­melse av mord, Andar­nas makt och Det okända. I fokus för de senare stod så kal­lade hus­rens­ningar, där medi­erna på ritu­ell väg söker kom­mu­ni­cera med och avlägsna andar som besvä­rar pri­vat­per­so­ner i deras hem. Histo­riskt sett har spi­ri­tu­a­lis­tiska medier i Skan­di­na­vien och den ang­lo­sax­iska värl­den huvud­sak­li­gen ägnat sig åt att till­kalla andar (ofta under sean­ser), och att istäl­let foku­sera på att avhysa dem inne­bär en nyhet i sam­man­hanget. Majo­ri­te­ten av medi­erna i Det okända upp­ger själva i några tidiga avsnitt att de sak­nar erfa­ren­he­ter av prak­ti­ken. Hur kom­mer det sig att spi­ri­tu­a­lis­tiska medier bör­jat avlägsna andar i tv?

I före­läs­ningen anläggs medi­e­te­o­re­tiska per­spek­tiv, och såväl de spi­ri­tu­a­lis­tiska medi­er­nas nya syn­lig­het i den digi­tala offent­lig­he­ten som deras nya roll som hus­ren­sare ses i lju­set av struk­tu­rella och gen­re­mäs­siga för­änd­ringar i det svenska tv-landskapet. I ana­ly­sen beto­nas hur seri­erna Det okända och För­nim­melse av mord kny­ter an till exi­ste­rande tv-trender vid mil­len­ni­e­skif­tet, hur det förra använ­der tema­tik, fram­ställ­nings­for­mer och rol­ler från skräck­fil­mer i hem­miljö, samt hur hus­rens­nings­te­ma­ti­ken och medi­erna roll som hus­ren­sare har röt­ter i sådana filmer.


Före­dra­get finan­sie­ras med stöd av Folk­u­ni­ver­si­tets­för­e­ningen och är öppet för all­män­he­ten. Inträ­det är gra­tis, men kon­tanta bidrag till den ide­ella verk­sam­he­ten mot­ta­ges tacksamt.

Väl­komna!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>