Jät­tar som kun­skaps­för­med­lare i fornnor­disk mytologi

  • Datum: 2015-03-19
  • Tid: 17:00–19:00
  • Plats: VG Nation, Västra Åga­tan 18, 753 09 Uppsala

Före­lä­sare: Tommy Kuu­sela, dok­to­rand i Reli­gi­ons­hi­sto­ria vid Stock­holms Universitet.

I den for­nis­ländska dik­ten Vafþrúð­nis­mál råd­frå­gar Oden sin hustru Frigg om en resa han vill göra till jät­ten Vaft­rud­ners boning. Frigg sva­rar att hen­nes vilja vore att han stan­nade hemma eftersom hon fruk­tar för hans liv. Odens vet­gi­rig­het har inga sådana grän­ser, han avser i vil­ket fall att resa och menar att han av många mak­ter för­kov­rat sitt vetande och att han nu vill utmana Vaft­rud­ner. Han fär­das under täck­man­tel med falskt namn, vil­ket är bruk­ligt för guden. Väl hos jät­ten utma­nar han denne till en vis­dom­s­täv­ling i vil­ken insat­sen är för­lo­ra­rens huvud. Oden vin­ner med en hårs­mån, och det först efter att han hand­lat oär­ligt. Av jät­ten får han kun­skap om det för­flutna samt om vik­tiga ske­en­den i en nära framtid.

Dik­ten för­med­lar en vik­tig före­ställ­ning om jät­tar, san­no­likt en myc­ket gam­mal sådan, där vis­dom­sa­spek­ten är ett fram­trä­dande drag. Vaft­rud­ners minne sträc­ker sig till­baka till en mytisk urtid innan gudarna fanns till, han äger också eso­te­risk kun­skap och har skå­dat in i döds­ri­kets myste­rier. Vaft­rud­ner är inte ensam, andra jät­tar beskrivs på lik­nande sätt. I detta före­drag avser Kuu­sela att lyfta fram denna i forsk­ningen ofta för­bi­sedda del av jät­tar i fornnor­disk mytologi.


Före­dra­get finan­sie­ras med stöd av Folk­u­ni­ver­si­tets­för­e­ningen och är öppet för all­män­he­ten. Inträ­det är gra­tis, men kon­tanta bidrag till den ide­ella verk­sam­he­ten mot­ta­ges tacksamt.

Väl­komna!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>