Magiska iden­ti­te­ter: trans­for­ma­tio­ner i for­ne­gyp­tiska kisttexter

  • Datum: 2015-04-14
  • Tid: 17:00–19:00
  • Plats: VG Nation, Västra Åga­tan 18, 753 09 Uppsala

Före­lä­sare: Fil.dr. Anne Land­borg, egyp­to­log vid Uni­ver­sity of Liverpool.

Tex­ter på egyp­tiska kis­tor kan till­skri­vas många använd­nings­om­rå­den, och kis­torna i sig har både beskri­vits som åter­upp­väc­kel­se­ma­ski­ner och mikro­kos­mos. Vissa tex­ter fun­ge­rar som en själs­lig mumi­fi­e­ring, då de ver­kar till att åter­upp­bygga det som var förut, och se till att alla delar av den döde för­blir intakta. Dock inrik­tar tex­terna sig inte enbart på att åter­skapa det som fanns innan döden, utan de utö­kar även den tidi­gare levande per­so­nen till att invol­vera myc­ket nytt. Ett antal besvär­jel­ser från kisttex­ter och döds­bo­ken är för­sedda med rubri­ker som klas­si­fi­e­rar dem som trans­for­ma­tions­tex­ter. I majo­ri­te­ten av dessa tex­ter så iden­ti­fie­ras den döde med en utom­stå­ende iden­ti­tet, i vissa fall många olika iden­ti­te­ter i samma text, och de största grup­perna utgör gudar och fåg­lar. Egyp­tiska ritu­al­tex­ter inne­hål­ler fre­kvent en iden­ti­fi­e­ring mel­lan den som utför ritu­a­len, eller den som ritu­a­len rik­tar sig till, och en utom­stå­ende iden­ti­tet. Iden­ti­fi­e­ringen blir en ny utgångs­punkt för ritu­a­len och i många fall en för­ut­sätt­ning för den­samma. Den nya iden­ti­te­ten kan i sin tur vara en för­ut­sätt­ning för fär­den till livet efter detta, eller för att låta den döde inte­gre­ras i en myto­lo­gisk kon­text i gudar­nas sfär. Före­dra­get kom­mer att handla om dessa magiska iden­ti­te­ter och dess inver­kan på män­ni­skorna som ritu­a­lerna var avsedda för.


Före­dra­get finan­sie­ras med stöd av Folk­u­ni­ver­si­tets­för­e­ningen och är öppet för all­män­he­ten. Inträ­det är gra­tis, men kon­tanta bidrag till den ide­ella verk­sam­he­ten mot­ta­ges tacksamt.

Väl­komna!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>