Sata­nisk femi­nism: Djä­vu­len som kvin­nans befri­are under 1800-talet

  • Datum: 2015-05-28
  • Tid: 17:00–19:00
  • Plats: Norr­lands nation, Västra Åga­tan 14, 753 09 Uppsala

Före­lä­sare: Fil.Dr. Per Fax­n­eld, Reli­gi­ons­hi­sto­ri­ker vid Stock­holms Universitet.

Enligt Bibeln var Eva först med att lyssna till ormen och äta av den för­bjudna fruk­ten. Tan­ken på kvin­nan som Satans utvalda är fram­trä­dande under stora delar av kris­ten­do­mens histo­ria. Under 1800-talet kom femi­nis­ter att börja läsa denna miso­gyna tra­di­tion mot­valls. Häri­ge­nom blev Luci­fer omge­stal­tad till en kvin­nans befri­are, och den syn­diga Eva för­vand­la­des till en hjäl­tinna. I dessa mot­my­ter fick Satan rol­len av en alli­e­rad i kam­pen mot Gud Fader och hans pat­ri­ar­kala prästerskap.

Före­läs­ningen bely­ser hur sådan “sata­nis­tisk femi­nism” under 1800-talet kom­mer till uttryck i en rad eso­te­riska verk, själv­bi­o­gra­fier, pam­flet­ter och tid­skrif­ter, tid­nings­ar­tik­lar, mål­ningar, skulp­tu­rer och till och med sådana kon­sum­tions­kul­tu­rens arte­fak­ter som smyc­ken. Bland indi­vi­derna som på olika sätt bidrog till dis­kur­sen fin­ner vi exem­pel­vis suff­ra­get­ten Eli­za­beth Cady Stan­ton, den kön­sö­ver­skri­dande teo­so­fen Madame Bla­vat­sky, för­fat­ta­ren och diplo­mat­hust­run Aino Kal­las, skå­de­spe­lers­kan Sarah Bern­hardt, den antik­le­ri­kala häx­en­tu­si­as­ten Matilda Joslyn Gage, den deka­denta mar­ki­sin­nan Luisa Casati och den luci­fe­ri­anska les­biska poe­ten Renée Vivien.

Ana­ly­sen foku­se­rar på skär­nings­punk­terna mel­lan eso­te­rism och den poli­tiska sfä­ren, såväl som den påver­kan som ockul­tism och konst utö­vat på varandra.

Per Fax­n­eld är spe­ci­a­list på Sata­nism och har tidi­gare gäs­tat Luna med ett före­drag base­rat på hans första mono­grafi Mörk­rets Apost­lar (2006). För en utför­lig pre­sen­ta­tion av Per se: http://www.erg.su.se/om-oss/kontakt/medarbetare/faxneld-per-1.39438


Före­dra­get finan­sie­ras med stöd av Folk­u­ni­ver­si­tets­för­e­ningen och är öppet för all­män­he­ten. Inträ­det är gra­tis, men kon­tanta bidrag till den ide­ella verk­sam­he­ten mot­ta­ges tacksamt.

Väl­komna!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>