Wicca – eso­te­risk myste­ri­etra­di­tion eller hol­ly­woodre­li­gion med vita fluf­figa kaniner?

  • Datum: 2015-12-10
  • Tid: 17:00–19:00
  • Plats: VG Nation, Västra Åga­tan 18, 753 09 Uppsala

Före­lä­sare: Peter Anders­son, gym­nai­se­lä­rare och enga­ge­rad i Uppsala Pagan Pub­moot samt regi­o­nal koor­di­na­tor för Pagan Fede­ra­tion Inter­na­tio­nal i Sverige.

Före­läs­ningen kom­mer att ta upp wic­cas histo­ria fram till idag. När gick start­skot­tet för wicca och den moderna häx­konst­rö­rel­sen, och när utveck­la­des den till en för all­män­he­ten öppen rörelse eller natur­re­li­gion? Vem var Gerald Gard­ner och hur för­val­tas hans arv idag? I mån av tid kom­mer wic­cas histo­ria i Sve­rige att bely­sas.

Före­dra­get finan­sie­ras med stöd av Folk­u­ni­ver­si­tets­för­e­ningen och är öppet för all­män­he­ten. Inträ­det är gra­tis, men kon­tanta bidrag till den ide­ella verk­sam­he­ten mot­ta­ges tacksamt.

Väl­komna!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>