All posts by mikael

Luna-pub HT14

Den 1 decem­ber är det Aleis­ter Crow­leys döds­dag och vi anord­nar med anled­ning av detta en pub­kväll för lunai­ter med vän­ner på Gästrike-Hälsinglands nation kl 18.00.

Kom och dis­ku­tera för­e­ning­ens verk­sam­het, kom­mande och före­gångna före­drag och eso­te­rism och ockul­tism i allmänhet.

Väl­komna!

Santa Muerte: Mex­i­kos mys­tiska dödshelgon

  • Datum: 2014-09-16
  • Tid: 17:00–19:00
  • Plats: VG Nation, Västra Åga­tan 18, 753 09 Uppsala

Före­lä­sare: Fil. Dr. Fred­rik Gre­go­rius, lek­tor i reli­gi­ons­hi­sto­ria vid Lin­kö­pings Universitet.

Kul­ten kring det mex­i­kanska folk­hel­go­net Santa Muerte (”Sankt död” eller ”Heliga döden”) är idag en av de snab­bast väx­ande and­liga rörel­serna i värl­den, i syn­ner­het i Mex­iko och USA. Det är även ett av vår tids mest kon­tro­ver­si­ella reli­giösa feno­men. I media och popu­lär­kul­tur (t.ex. i tv-serier som Bre­a­king Bad och Dex­ter) fram­hålls en sen­sa­tio­na­lis­tisk bild av kul­ten, som har kopp­lats sam­man med mex­i­kanska drogkar­tel­ler, män­ni­skoof­fer och svart magi. Santa Muerte har även för­dömts som en sata­nisk sym­bol av den katolska kyrkan.

Bakom den ensi­diga medi­ala och popu­lär­kul­tu­rella bil­den döl­jer sig dock ett mer kom­plext feno­men, och det är kanske mer kor­rekt att säga att döds­hel­go­net Santa Muerte fun­ge­rar som de soci­alt mar­gi­na­li­se­ra­des beskyd­dare. Trots sin popu­la­ri­tet bland Mex­i­kos kri­mi­nella ele­ment utgör kar­tell­med­lem­mar endast en bråk­del av kul­ten; döds­hel­go­net är extremt popu­lärt bland arbe­tar­klas­sen, sex­ar­be­tare och HBTQ-personer, och dyr­kas även av per­so­ner högre upp i sam­hälls­hi­e­rar­kin. Genom sin brist på orga­ni­sa­tion, all­mänt accep­te­rade ledare och fasta dog­mer har kul­ten också bli­vit en mot­rö­relse mot eta­ble­rade reli­giösa insti­tu­tio­ner, och en platt­form för sam­hälls­kri­tik där rös­ter som annars inte bereds utrymme i den offent­liga debat­ten kan höras.

Före­dra­get base­rar sig på fält­stu­dier i södra USA, och avser ge en intro­duk­tion till ett av vår tids mest säregna and­liga fenomen.

Fred­rik Gre­go­rius har tidi­gare bedri­vit forsk­ning på bland annat modern asatro, nyhe­den­dom och satanism.

 


Före­dra­get finan­sie­ras med stöd av Folk­u­ni­ver­si­tets­för­e­ningen och är öppet för all­män­he­ten. Inträ­det är gra­tis, men kon­tanta bidrag till den ide­ella verk­sam­he­ten mot­ta­ges tacksamt.

Väl­komna!

Rela­tio­nen mel­lan sufism och esoterism

  • Datum: 2014-06-12
  • Tid: 17:00–19:00
  • Plats: VG Nation, Västra Åga­tan 18, 753 09 Uppsala

Före­lä­sare: Fil.dr. Simon Sor­gen­frei, lek­tor i reli­gi­ons­ve­ten­skap vid Söder­törns högskola.

Simon Sor­gen­frei har huvud­sak­li­gen ägnat sin forsk­ning åt islam i histo­ria och nutid, sufism och per­sisk sufily­rik — men intres­se­rar sig även för före­ställ­ningar och sam­tal om reli­gion i vår sam­tid, eso­te­rism och nyand­lig­het samt reli­gi­ons­kri­tiska dis­kur­ser. Han var redak­tör för den nyli­gen utkomna anto­lo­gin Mystik och and­lig­het: Kri­tiska per­spek­tiv (Stock­holm: Dia­lo­gos 2013), och bidrog till den med kapit­let “Sufism & islam — om en oklar relation”.

Sor­gen­frei tar vid där Hen­rik Bog­dan avslu­tade sin före­läs­ning om eso­te­rism ur ett glo­balt per­spek­tiv, och reser frå­gor kring hur esoterism-begreppet even­tu­ellt kan appli­ce­ras på mus­limsk kul­tur och historia.


Före­dra­get finan­sie­ras med stöd av Folk­u­ni­ver­si­tets­för­e­ningen och är öppet för all­män­he­ten. Inträ­det är gra­tis, men kon­tanta bidrag till den ide­ella verk­sam­he­ten mot­ta­ges tacksamt.

Väl­komna!

Ockul­tism i ett glo­balt perspektiv

  • Datum: 2014-05-27
  • Tid: 17:00–19:00
  • Plats: VG Nation, Västra Åga­tan 18, 753 09 Uppsala

Före­lä­sare: Fil.dr. Hen­rik Bog­dan, docent i reli­gi­ons­ve­ten­skap vid Göte­borgs universitet.

Hen­rik Bog­dan kom­mer att före­läsa på ämnet för sitt senaste bok­pro­jekt, Occul­tism in a Glo­bal Per­spective (Acu­men Publishing 2013), en anto­logi som med olika infalls­vinklar tar upp ämnet ockul­tism sett ur ett glo­balt per­spek­tiv. Före­läs­ningen kom­mer fram­förallt att behandla Hen­rik Bog­dans egna kapi­tel i anto­lo­gin: “Recep­tion of Occul­tism in India: the Case of the Holy Order of Krishna”.

Här föl­jer en kort beskriv­ning av ämnet, häm­tad från intro­duk­tions­ka­pit­let till Occul­tism in a Glo­bal Perspective:

In Chap­ter 10, “Recep­tion of occul­tism in India: the case of the Holy Order of Krishna”, Hen­rik Bog­dan discus­ses the other side of the encoun­ter of occul­tism with Eas­tern spi­ri­tual practi­ces, that is, the migra­tion of occul­tism into a Hindu con­text. Using the Holy Order of Krishna (which has existed for over a cen­tury) as a case study, Bog­dan discus­ses how aspects of occul­tism have been adop­ted and rein­ter­pre­ted in a Hindu con­text – and more spe­cifically, the adop­tion and rein­ter­pre­ta­tion of Aleis­ter Crowley’s motto “Do what thou wilt shall be the whole of the Law” by the Holy Order of Krishna as a “supreme mantra” during the 1920s and 1930s. Bog­dan furt­her­more tra­ces the reverse influ­ence of the Holy Order of Krishna upon Bri­tish occul­tism through the enig­ma­tic Swami Pares­wara Bik­shu (or Yogi Bhik­shu). Bik­shu, who was affili­a­ted with the Holy Order of Krishna, acted as the per­so­nal “guru” to a Lon­do­ner named David Cur­wen (1893–1984), who got in con­tact with Aleis­ter Crow­ley in 1944, and became the last IXth degree mem­ber of the Ordo Templi Ori­en­tis during Crowley’s life­time. Bikshu’s views on Tantra, as expres­sed in an impor­tant manuscript com­men­tary on the Ana­nada Lahari, would later exert a pro­found influ­ence on the Bri­tish occul­tist Ken­neth Grant (1924–2011) and his inter­pre­ta­tion of sex­ual magic.” (Bog­dan & Djur­d­je­vic 2013: 12).

http://www.acumenpublishing.co.uk/display.asp?K=e2012122112251814&sf1=KEYWORD&st1=henrik+bogdan&y=0&sort=sort_title&x=0&m=3&dc=3


Före­dra­get finan­sie­ras med stöd av Folk­u­ni­ver­si­tets­för­e­ningen och är öppet för all­män­he­ten. Inträ­det är gra­tis, men kon­tanta bidrag till den ide­ella verk­sam­he­ten mot­ta­ges tacksamt.

Väl­komna!