All posts by mikael

Det magiska snit­tet till fri­het — om syste­met Chöd och tibe­tansk demonologi

Chöd är ett magiskt system med influ­en­ser från sha­ma­nism, histo­riska budd­his­tiska skrif­ter (sutra), den för-buddhistiska tibe­tanska reli­gi­o­nen bön samt mahasiddha-traditionen inom den indiska tant­ris­men. Utöv­ningen syn­te­ti­se­ra­des och kris­tal­li­se­ra­des hos det kvinn­liga hel­go­net MaChik Lab­drons. Den har ofta utö­vats av indi­vi­der i sam­häl­lets mar­gi­nal, utan­för klos­ter­vä­sen­det i Tibet. Karak­tä­ris­tiska drag hos chöd är att chöd­pan (utö­va­ren av chöd) inte und­vi­ker det demo­niska, utan stäl­let kal­lar fram det demo­niska i ett direkt möte utan något av de tra­di­tio­nella beskyd­den såsom för­vis­nings­ri­tu­a­ler, skydds­lin­jer etc. Rädsla, eller rentav dju­paste skräck, är följakt­li­gen en vik­tig ingre­di­ens i chöds inten­siva alkemi.

Före­dra­get hålls i sam­ar­bete med Folkuniversitetet.

Lit­te­ra­tur och mystik”, paneldebatt

Sön­da­gen den 25/11 kl 1500 kom­mer Luna i sam­ar­bete med Sen­sus att arran­gera en panel­de­batt på temat “Lit­te­ra­tur och mystik”. När­va­rande kom­mer bl a vara ett antal fors­kare från SU och UU. Före­dra­get är gra­tis och krä­ver inget kårleg.

Kata­rina Båth
Under­vi­sar sedan vt 2008 i Lit­te­ra­tur­ve­ten­skap A, kur­serna ”Medel­tid t o m 1700-tal” samt ”1800-tal”. Gäst­dok­to­rand vid Insti­tut für Deutsche Lite­ra­tur, Hum­boldt uni­ver­si­te­tet, Ber­lin, ht 2009. Dok­to­rand­för­e­nings­ord­fö­rande 2008–2010, samt ett antal andra olika för­tro­en­de­upp­drag som dok­torand­re­pre­sen­tant. Pågående fors­kar­ut­bild­ning lit­te­ra­tur­ve­ten­skap. Vt 2007 – pla­ne­rad dis­pu­ta­tion 2012. Magis­terex­a­men i lit­te­ra­tur­ve­ten­skap. Vt 2005 Arbe­tat som utre­dare på Tid­nings­ut­gi­varna och med bl a bok­moms­pro­jek­tet på SCB, 2002–2006. Magis­terex­a­men i före­tagse­ko­nomi. Vt 2002.
Forsk­nings­in­tres­sen: svensk och tysk roman­tik, ironi, sub­jek­ti­vi­tet och själv­med­ve­tande, mystik, meta­fik­tion, post­struk­tu­ra­lis­tisk filo­sofi, Gil­les Deleuze & Felix Guattari.

Tho­mas Karls­son
Fil. Dr. Lek­tor. Under­vi­sar om Väs­ter­ländsk eso­te­rism på Stock­holms uni­ver­si­tet. Grun­dare av det inter­na­tio­nella eso­te­riska säll­ska­pet Dra­gon Rouge och för­fat­tare till fler­ta­let artik­lar och böc­ker som över­satts till ett tio­tal språk. Tho­mas är aktu­ell med den bio­gra­fiska boken Bland mys­ti­ker och magi­ker i för­or­ten (Ouro­bo­ros Pro­duk­tion 2012).

Ola Wikan­der
Teol. Dr. Lek­tor i Gamla Tes­ta­men­tets exe­ge­tik vid LU. Inrikt­ning på kul­tu­rerna i Sydvästasien/Främre Ori­en­ten (kanaané­erna och Meso­po­ta­mien) och den stora hel­le­nis­tiska reli­giösa miljö som flo­re­rade från Alex­an­ders eröv­ringar fram till begyn­nel­sen av medel­ti­den, med sär­skilt intresse för her­me­tism, gnos­ti­cism och teurgi. För­fat­tare och över­sät­tare av ett fler­tal äldre skrif­ter, bl a De kal­de­iska orak­len och Enuma Elish.

Susanna Åker­man
Fil.kand. Stock­holms Uni­ver­si­tet 1982, Ph.D. in Phi­lo­sophy 1988 at Washing­ton Uni­ver­sity in St. Louis. Fors­kare vid Riks­ban­kens jubi­le­ums­fond och Insti­tu­tio­nen för Idéhisto­ria, Uppsala Uni­ver­si­tet 1990–93, Forska­ras­si­stent Idéhisto­ria Stock­holms Uni­ver­si­tet 1993–1996, Sek­re­te­rare och bib­li­o­te­ka­rie för Swe­den­borgs­bib­li­o­te­ket i Grön­dal sedan 2001.
Pub­li­ce­rar nu en ny bok Fenix­el­den: Drott­ning Kristina som alke­mist. (338 s.) Gid­lunds för­lag, våren 2013.

Ann Öhr­berg
Pre­fekt vid Lit­te­ra­tur­ve­ten­skap­liga insti­tu­tio­nen fr.o.m. 1/1 2011. Stu­di­e­rek­tor vid Lit­te­ra­tur­ve­ten­skap­liga insti­tu­tio­nen 2006–2010. Docent i lit­te­ra­tur­ve­ten­skap 2008. Med­lem i det peda­go­giska men­tor­s­kol­le­giet vid Uppsala uni­ver­si­tet sedan år 2008. Dok­torsex­a­men i lit­te­ra­tur­ve­ten­skap 2001. Under­vis­ning: Reto­rik, äldre lit­te­ra­tur­histo­ria (särsk. 16–1700-tal), genus, etik och reto­rik, reli­giös lit­te­ra­tur och reto­rik. Forsk­nings­in­tres­sen: Reto­rik, genus, 1700-tal, bok­histo­ria, reto­rik och poli­tiska kul­tu­rer, till­fäl­les­dikt­ning, reli­giös lit­te­ra­tur, reli­giös reto­rik, sam­ta­lets reto­rik under tidig­mo­dern tid, reto­rik och etik
Aktu­ella forskningssamarbeten:

  • ”Min­nets matri­ser” (finan­si­e­rat av Historisk-filosofiska fakul­te­ten vid Uppsala uni­ver­si­tet), vil­ket har som syfte att samla och befrämja forsk­ning som på olika sätt arbe­tar med arki­vets pro­ble­ma­tik. Pro­jek­tet har över­gått i ”Det tidig­mo­derna arki­vets funk­tion och prak­tik” finan­si­e­rat genom för­be­re­del­se­me­del från Riks­ban­kens Jubi­le­ums­fond juni 2011–januari 2012.
  • ”Ålder och iden­ti­tet i svensk kul­tur­histo­ria, 1500−1800”, 2010–2011, tvär­ve­ten­skap­ligt pro­jekt finan­si­e­rat genom för­be­re­del­se­me­del från Riks­ban­kens Jubileumsfond.
  • 1700-tal: Sve­rige i värl­den – värl­den i Sverige.

 

Dei­fi­e­ring inom den indo-tibetanska tantran

Hös­tens första före­drag kom­mer att äga rum den 30:e okto­ber kl 13 på Väst­göta nation.

Före­drags­hål­lare är Jens Näs­ström, reli­gi­ons­ve­tare. Jens har också ett mång­å­rigt intresse och kän­ne­dom om den tibe­tanska tantran.

Före­läs­ningen intro­du­ce­rar onto­lo­giska, episte­mo­lo­giska, psy­ko­lo­giska och prak­tiska per­spek­tiv på dei­fi­e­ring inom tibe­tansk tantra. Mate­ri­a­let är upp­de­lat i två avsnitt, där den första delen fun­ge­rar som en intro­duk­tion och pre­sen­te­rar en över­sikt av dei­fi­e­rings­pro­ces­sen i denna ymningt rika magiska tra­di­tion. I den andra delen sätts den tant­risk dei­fi­e­ringen i relief mot olika för­stå­el­se­mo­del­ler, tibe­tanska såväl som väs­ter­ländska. Vi kom­mer också att ta upp lik­he­ter och skill­na­der mel­lan tibe­tansk vaj­ray­ana och väs­ter­ländsk ockultism.

Detta före­drag kom­mer att vara del 1 då ett ytter­li­gare före­drag av Jens kom­mer att äga rum i vår som kom­mer att behandla tibe­tansk demonologi.

Väl mött den 30:e!