Category Archives: Föredrag

Wicca – eso­te­risk myste­ri­etra­di­tion eller hol­ly­woodre­li­gion med vita fluf­figa kaniner?

 • Datum: 2015-12-10
 • Tid: 17:00–19:00
 • Plats: VG Nation, Västra Åga­tan 18, 753 09 Uppsala

Före­lä­sare: Peter Anders­son, gym­nai­se­lä­rare och enga­ge­rad i Uppsala Pagan Pub­moot samt regi­o­nal koor­di­na­tor för Pagan Fede­ra­tion Inter­na­tio­nal i Sverige.

Före­läs­ningen kom­mer att ta upp wic­cas histo­ria fram till idag. När gick start­skot­tet för wicca och den moderna häx­konst­rö­rel­sen, och när utveck­la­des den till en för all­män­he­ten öppen rörelse eller natur­re­li­gion? Vem var Gerald Gard­ner och hur för­val­tas hans arv idag? I mån av tid kom­mer wic­cas histo­ria i Sve­rige att bely­sas.

Före­dra­get finan­sie­ras med stöd av Folk­u­ni­ver­si­tets­för­e­ningen och är öppet för all­män­he­ten. Inträ­det är gra­tis, men kon­tanta bidrag till den ide­ella verk­sam­he­ten mot­ta­ges tacksamt.

Väl­komna!

 

Andar i rutan: spi­ri­tu­a­lis­tiska medier som husrensare

 • Datum: 2015-11-19
 • Tid: 17:00–19:00
 • Plats: VG Nation, Västra Åga­tan 18, 753 09 Uppsala

Före­lä­sare: Fil. Dr. Jes­sica Moberg,
reli­gi­ons­ve­tare vid Göte­borgs Universitet.

Under bör­jan av 2000-talet bör­jade spi­ri­tu­a­lis­tiska medier dyka upp i reality-programmen För­nim­melse av mord, Andar­nas makt och Det okända. I fokus för de senare stod så kal­lade hus­rens­ningar, där medi­erna på ritu­ell väg söker kom­mu­ni­cera med och avlägsna andar som besvä­rar pri­vat­per­so­ner i deras hem. Histo­riskt sett har spi­ri­tu­a­lis­tiska medier i Skan­di­na­vien och den ang­lo­sax­iska värl­den huvud­sak­li­gen ägnat sig åt att till­kalla andar (ofta under sean­ser), och att istäl­let foku­sera på att avhysa dem inne­bär en nyhet i sam­man­hanget. Majo­ri­te­ten av medi­erna i Det okända upp­ger själva i några tidiga avsnitt att de sak­nar erfa­ren­he­ter av prak­ti­ken. Hur kom­mer det sig att spi­ri­tu­a­lis­tiska medier bör­jat avlägsna andar i tv?

I före­läs­ningen anläggs medi­e­te­o­re­tiska per­spek­tiv, och såväl de spi­ri­tu­a­lis­tiska medi­er­nas nya syn­lig­het i den digi­tala offent­lig­he­ten som deras nya roll som hus­ren­sare ses i lju­set av struk­tu­rella och gen­re­mäs­siga för­änd­ringar i det svenska tv-landskapet. I ana­ly­sen beto­nas hur seri­erna Det okända och För­nim­melse av mord kny­ter an till exi­ste­rande tv-trender vid mil­len­ni­e­skif­tet, hur det förra använ­der tema­tik, fram­ställ­nings­for­mer och rol­ler från skräck­fil­mer i hem­miljö, samt hur hus­rens­nings­te­ma­ti­ken och medi­erna roll som hus­ren­sare har röt­ter i sådana filmer.


Före­dra­get finan­sie­ras med stöd av Folk­u­ni­ver­si­tets­för­e­ningen och är öppet för all­män­he­ten. Inträ­det är gra­tis, men kon­tanta bidrag till den ide­ella verk­sam­he­ten mot­ta­ges tacksamt.

Väl­komna!

Afro Carib­bean and Afro Bra­zi­lian cult in Wes­tern Occultism

 • Datum: 2015-10-22
 • Tid: 17:00–19:00
 • Plats: VG Nation, Västra Åga­tan 18, 753 09 Uppsala

Före­lä­sare: Rune Hjarno Rasmus­sen, dok­to­rand i Reli­gi­ons­hi­sto­ria vid Uppsala Universitet.

The Afro Atlan­tic reli­gi­ons Vodou, San­te­ria and Can­dom­blé have been the tar­get of a histo­ri­cally uni­que level of Euro­pean demo­ni­za­tion. But there is also a long history of appeal and inspi­ra­tion between these poly­t­heist cults of West Afri­can ori­gin and the occult ad popu­lar reli­gi­ons of the Euro­pe­ans who inte­rac­ted with Afri­cans during one of the most bru­tal atro­ci­ties in history, the trans­at­lan­tic slavetrade.

The first part of the lecture will intro­duce some fun­da­men­tal ele­ments of these tra­di­tions on the basis of my field­work in Bra­zi­lian can­dom­blé. I will show some recor­dings from my field­work which the­ma­ti­cally demon­stra­tes the ritual tech­no­lo­gies that con­struct dei­ties, indu­ces trance and situ­a­tes inte­rac­tion with dei­ties. The recor­dings also shows a reli­gion in which ero­tic expres­sion plays a pro­mi­nent role. It is a tra­di­tio­nally mat­ri­ar­chal reli­gion in which homo­sex­u­a­lity and homo­e­ro­tic play is central.

The second part of the lecture will give a brief over­view of the history of inte­rac­tion between Afro Atlan­tic reli­gion and Euro­pean occul­tism. What is the role of the demo­ni­za­tion which Euro­pe­ans have tra­di­tio­nally aimed at Afri­can reli­gi­ous cul­ture. Since Vodou played a role in moti­va­ting the Hai­tian revo­lu­tion and until today a spe­ci­fic brand of fasci­na­tion mixed with fear has cha­rac­te­ri­zed our per­cep­tions of the Afri­can as “The Ulti­mate Occult Other”. I will pre­sent examples of how this per­cep­tion has sha­ped the flow of inspi­ra­tion between Afro-Atlantic and Euro­pean reli­gi­ons.
Afro Atlan­tic reli­gi­ons are pre­sently expe­ri­en­cing a rapid spread. From Cuba, Haiti and Bra­zil migra­tions are put­ting them on the map in Euro­pean and North Ame­ri­can cities. During the 00’es San­te­ria was the fas­test growing reli­gion in the US and also in Europe occul­tists seem to become fasci­na­ted by these religions.

 


Före­dra­get finan­sie­ras med stöd av Folk­u­ni­ver­si­tets­för­e­ningen och är öppet för all­män­he­ten. Inträ­det är gra­tis, men kon­tanta bidrag till den ide­ella verk­sam­he­ten mot­ta­ges tacksamt.

Väl­komna!

Sata­nisk femi­nism: Djä­vu­len som kvin­nans befri­are under 1800-talet

 • Datum: 2015-05-28
 • Tid: 17:00–19:00
 • Plats: Norr­lands nation, Västra Åga­tan 14, 753 09 Uppsala

Före­lä­sare: Fil.Dr. Per Fax­n­eld, Reli­gi­ons­hi­sto­ri­ker vid Stock­holms Universitet.

Enligt Bibeln var Eva först med att lyssna till ormen och äta av den för­bjudna fruk­ten. Tan­ken på kvin­nan som Satans utvalda är fram­trä­dande under stora delar av kris­ten­do­mens histo­ria. Under 1800-talet kom femi­nis­ter att börja läsa denna miso­gyna tra­di­tion mot­valls. Häri­ge­nom blev Luci­fer omge­stal­tad till en kvin­nans befri­are, och den syn­diga Eva för­vand­la­des till en hjäl­tinna. I dessa mot­my­ter fick Satan rol­len av en alli­e­rad i kam­pen mot Gud Fader och hans pat­ri­ar­kala prästerskap.

Före­läs­ningen bely­ser hur sådan “sata­nis­tisk femi­nism” under 1800-talet kom­mer till uttryck i en rad eso­te­riska verk, själv­bi­o­gra­fier, pam­flet­ter och tid­skrif­ter, tid­nings­ar­tik­lar, mål­ningar, skulp­tu­rer och till och med sådana kon­sum­tions­kul­tu­rens arte­fak­ter som smyc­ken. Bland indi­vi­derna som på olika sätt bidrog till dis­kur­sen fin­ner vi exem­pel­vis suff­ra­get­ten Eli­za­beth Cady Stan­ton, den kön­sö­ver­skri­dande teo­so­fen Madame Bla­vat­sky, för­fat­ta­ren och diplo­mat­hust­run Aino Kal­las, skå­de­spe­lers­kan Sarah Bern­hardt, den antik­le­ri­kala häx­en­tu­si­as­ten Matilda Joslyn Gage, den deka­denta mar­ki­sin­nan Luisa Casati och den luci­fe­ri­anska les­biska poe­ten Renée Vivien.

Ana­ly­sen foku­se­rar på skär­nings­punk­terna mel­lan eso­te­rism och den poli­tiska sfä­ren, såväl som den påver­kan som ockul­tism och konst utö­vat på varandra.

Per Fax­n­eld är spe­ci­a­list på Sata­nism och har tidi­gare gäs­tat Luna med ett före­drag base­rat på hans första mono­grafi Mörk­rets Apost­lar (2006). För en utför­lig pre­sen­ta­tion av Per se: http://www.erg.su.se/om-oss/kontakt/medarbetare/faxneld-per-1.39438


Före­dra­get finan­sie­ras med stöd av Folk­u­ni­ver­si­tets­för­e­ningen och är öppet för all­män­he­ten. Inträ­det är gra­tis, men kon­tanta bidrag till den ide­ella verk­sam­he­ten mot­ta­ges tacksamt.

Väl­komna!