Category Archives: Föredrag

Magiska iden­ti­te­ter: trans­for­ma­tio­ner i for­ne­gyp­tiska kisttexter

 • Datum: 2015-04-14
 • Tid: 17:00–19:00
 • Plats: VG Nation, Västra Åga­tan 18, 753 09 Uppsala

Före­lä­sare: Fil.dr. Anne Land­borg, egyp­to­log vid Uni­ver­sity of Liverpool.

Tex­ter på egyp­tiska kis­tor kan till­skri­vas många använd­nings­om­rå­den, och kis­torna i sig har både beskri­vits som åter­upp­väc­kel­se­ma­ski­ner och mikro­kos­mos. Vissa tex­ter fun­ge­rar som en själs­lig mumi­fi­e­ring, då de ver­kar till att åter­upp­bygga det som var förut, och se till att alla delar av den döde för­blir intakta. Dock inrik­tar tex­terna sig inte enbart på att åter­skapa det som fanns innan döden, utan de utö­kar även den tidi­gare levande per­so­nen till att invol­vera myc­ket nytt. Ett antal besvär­jel­ser från kisttex­ter och döds­bo­ken är för­sedda med rubri­ker som klas­si­fi­e­rar dem som trans­for­ma­tions­tex­ter. I majo­ri­te­ten av dessa tex­ter så iden­ti­fie­ras den döde med en utom­stå­ende iden­ti­tet, i vissa fall många olika iden­ti­te­ter i samma text, och de största grup­perna utgör gudar och fåg­lar. Egyp­tiska ritu­al­tex­ter inne­hål­ler fre­kvent en iden­ti­fi­e­ring mel­lan den som utför ritu­a­len, eller den som ritu­a­len rik­tar sig till, och en utom­stå­ende iden­ti­tet. Iden­ti­fi­e­ringen blir en ny utgångs­punkt för ritu­a­len och i många fall en för­ut­sätt­ning för den­samma. Den nya iden­ti­te­ten kan i sin tur vara en för­ut­sätt­ning för fär­den till livet efter detta, eller för att låta den döde inte­gre­ras i en myto­lo­gisk kon­text i gudar­nas sfär. Före­dra­get kom­mer att handla om dessa magiska iden­ti­te­ter och dess inver­kan på män­ni­skorna som ritu­a­lerna var avsedda för.


Före­dra­get finan­sie­ras med stöd av Folk­u­ni­ver­si­tets­för­e­ningen och är öppet för all­män­he­ten. Inträ­det är gra­tis, men kon­tanta bidrag till den ide­ella verk­sam­he­ten mot­ta­ges tacksamt.

Väl­komna!

Jät­tar som kun­skaps­för­med­lare i fornnor­disk mytologi

 • Datum: 2015-03-19
 • Tid: 17:00–19:00
 • Plats: VG Nation, Västra Åga­tan 18, 753 09 Uppsala

Före­lä­sare: Tommy Kuu­sela, dok­to­rand i Reli­gi­ons­hi­sto­ria vid Stock­holms Universitet.

I den for­nis­ländska dik­ten Vafþrúð­nis­mál råd­frå­gar Oden sin hustru Frigg om en resa han vill göra till jät­ten Vaft­rud­ners boning. Frigg sva­rar att hen­nes vilja vore att han stan­nade hemma eftersom hon fruk­tar för hans liv. Odens vet­gi­rig­het har inga sådana grän­ser, han avser i vil­ket fall att resa och menar att han av många mak­ter för­kov­rat sitt vetande och att han nu vill utmana Vaft­rud­ner. Han fär­das under täck­man­tel med falskt namn, vil­ket är bruk­ligt för guden. Väl hos jät­ten utma­nar han denne till en vis­dom­s­täv­ling i vil­ken insat­sen är för­lo­ra­rens huvud. Oden vin­ner med en hårs­mån, och det först efter att han hand­lat oär­ligt. Av jät­ten får han kun­skap om det för­flutna samt om vik­tiga ske­en­den i en nära framtid.

Dik­ten för­med­lar en vik­tig före­ställ­ning om jät­tar, san­no­likt en myc­ket gam­mal sådan, där vis­dom­sa­spek­ten är ett fram­trä­dande drag. Vaft­rud­ners minne sträc­ker sig till­baka till en mytisk urtid innan gudarna fanns till, han äger också eso­te­risk kun­skap och har skå­dat in i döds­ri­kets myste­rier. Vaft­rud­ner är inte ensam, andra jät­tar beskrivs på lik­nande sätt. I detta före­drag avser Kuu­sela att lyfta fram denna i forsk­ningen ofta för­bi­sedda del av jät­tar i fornnor­disk mytologi.


Före­dra­get finan­sie­ras med stöd av Folk­u­ni­ver­si­tets­för­e­ningen och är öppet för all­män­he­ten. Inträ­det är gra­tis, men kon­tanta bidrag till den ide­ella verk­sam­he­ten mot­ta­ges tacksamt.

Väl­komna!

Santa Muerte: Mex­i­kos mys­tiska dödshelgon

 • Datum: 2014-09-16
 • Tid: 17:00–19:00
 • Plats: VG Nation, Västra Åga­tan 18, 753 09 Uppsala

Före­lä­sare: Fil. Dr. Fred­rik Gre­go­rius, lek­tor i reli­gi­ons­hi­sto­ria vid Lin­kö­pings Universitet.

Kul­ten kring det mex­i­kanska folk­hel­go­net Santa Muerte (”Sankt död” eller ”Heliga döden”) är idag en av de snab­bast väx­ande and­liga rörel­serna i värl­den, i syn­ner­het i Mex­iko och USA. Det är även ett av vår tids mest kon­tro­ver­si­ella reli­giösa feno­men. I media och popu­lär­kul­tur (t.ex. i tv-serier som Bre­a­king Bad och Dex­ter) fram­hålls en sen­sa­tio­na­lis­tisk bild av kul­ten, som har kopp­lats sam­man med mex­i­kanska drogkar­tel­ler, män­ni­skoof­fer och svart magi. Santa Muerte har även för­dömts som en sata­nisk sym­bol av den katolska kyrkan.

Bakom den ensi­diga medi­ala och popu­lär­kul­tu­rella bil­den döl­jer sig dock ett mer kom­plext feno­men, och det är kanske mer kor­rekt att säga att döds­hel­go­net Santa Muerte fun­ge­rar som de soci­alt mar­gi­na­li­se­ra­des beskyd­dare. Trots sin popu­la­ri­tet bland Mex­i­kos kri­mi­nella ele­ment utgör kar­tell­med­lem­mar endast en bråk­del av kul­ten; döds­hel­go­net är extremt popu­lärt bland arbe­tar­klas­sen, sex­ar­be­tare och HBTQ-personer, och dyr­kas även av per­so­ner högre upp i sam­hälls­hi­e­rar­kin. Genom sin brist på orga­ni­sa­tion, all­mänt accep­te­rade ledare och fasta dog­mer har kul­ten också bli­vit en mot­rö­relse mot eta­ble­rade reli­giösa insti­tu­tio­ner, och en platt­form för sam­hälls­kri­tik där rös­ter som annars inte bereds utrymme i den offent­liga debat­ten kan höras.

Före­dra­get base­rar sig på fält­stu­dier i södra USA, och avser ge en intro­duk­tion till ett av vår tids mest säregna and­liga fenomen.

Fred­rik Gre­go­rius har tidi­gare bedri­vit forsk­ning på bland annat modern asatro, nyhe­den­dom och satanism.

 


Före­dra­get finan­sie­ras med stöd av Folk­u­ni­ver­si­tets­för­e­ningen och är öppet för all­män­he­ten. Inträ­det är gra­tis, men kon­tanta bidrag till den ide­ella verk­sam­he­ten mot­ta­ges tacksamt.

Väl­komna!

Rela­tio­nen mel­lan sufism och esoterism

 • Datum: 2014-06-12
 • Tid: 17:00–19:00
 • Plats: VG Nation, Västra Åga­tan 18, 753 09 Uppsala

Före­lä­sare: Fil.dr. Simon Sor­gen­frei, lek­tor i reli­gi­ons­ve­ten­skap vid Söder­törns högskola.

Simon Sor­gen­frei har huvud­sak­li­gen ägnat sin forsk­ning åt islam i histo­ria och nutid, sufism och per­sisk sufily­rik — men intres­se­rar sig även för före­ställ­ningar och sam­tal om reli­gion i vår sam­tid, eso­te­rism och nyand­lig­het samt reli­gi­ons­kri­tiska dis­kur­ser. Han var redak­tör för den nyli­gen utkomna anto­lo­gin Mystik och and­lig­het: Kri­tiska per­spek­tiv (Stock­holm: Dia­lo­gos 2013), och bidrog till den med kapit­let “Sufism & islam — om en oklar relation”.

Sor­gen­frei tar vid där Hen­rik Bog­dan avslu­tade sin före­läs­ning om eso­te­rism ur ett glo­balt per­spek­tiv, och reser frå­gor kring hur esoterism-begreppet even­tu­ellt kan appli­ce­ras på mus­limsk kul­tur och historia.


Före­dra­get finan­sie­ras med stöd av Folk­u­ni­ver­si­tets­för­e­ningen och är öppet för all­män­he­ten. Inträ­det är gra­tis, men kon­tanta bidrag till den ide­ella verk­sam­he­ten mot­ta­ges tacksamt.

Väl­komna!