Category Archives: Föredrag

Den Vänstra Han­dens Väg

Den vänstra han­dens väg är en intres­sant men ofta miss­för­stådd mani­fes­ta­tion av modern ockult magi. I hög grad beror miss­för­stån­den och den vänstra han­dens vägs ibland något dåliga rykte på att denna eso­te­riska ström­ning ofta sam­man­kopp­las med så kal­lad modern satanism.

SRC och den moderna Rosenkorstraditionen

Luna kom­mer att arran­gera ett före­drag med Tommy West­lund där han ämnar foku­sera på den levande tra­di­tion som prak­ti­se­ras idag inom Soda­li­tas Rosae + Cru­cis et Solis Alati. Detta kan anses vara del 2 i det histo­riska före­drag om Rosen­kreut­zi­a­nis­mens upp­hov och histo­ria som hölls för något år sedan.