Category Archives: Information

Luna-pub HT14

Den 1 decem­ber är det Aleis­ter Crow­leys döds­dag och vi anord­nar med anled­ning av detta en pub­kväll för lunai­ter med vän­ner på Gästrike-Hälsinglands nation kl 18.00.

Kom och dis­ku­tera för­e­ning­ens verk­sam­het, kom­mande och före­gångna före­drag och eso­te­rism och ockul­tism i allmänhet.

Väl­komna!

Luna-pub v. 2.0 VT14

Datum: 2014-04-23, Tid: 19:00.
Plats: Plats: Grand Hotell Hör­nan, Ban­gårds­ga­tan 1, 753 20 Uppsala
Eftersom den förra pub­kväl­len blev så lyc­kad, och för att ha en Luna-sammankomst också i april, väl­kom­nar vi alla med­lem­mar och all­mänt intres­se­rade till ännu en pubträff.
Kom och dis­ku­tera för­e­ning­ens verk­sam­het, kom­mande och före­gångna före­drag och eso­te­rism och ockul­tism i allmänhet. 

Väl­komna!