Category Archives: Information

Luna-pub VT14

Datum: 2014-03-05, Tid: 19:00
Plats: Grand Hotell Hör­nan, Ban­gårds­ga­tan 1, 753 20 Uppsala, Sweden

Luna inle­der våren med en pub­kväll. Kom och dis­ku­tera för­e­ning­ens verk­sam­het, kom­mande och före­gångna före­drag och eso­te­rism och ockul­tism i allmänhet.

Väl­komna!

Hös­ten

Hös­ten när­mar sig med storm­steg och vi på Luna smi­der sub­tila pla­ner på nya före­drag. Vi är dock massa nyfikna på vad ni är sugna på att höra om. Skriva gärna till oss här eller på lunauppsala@gmail.com och dela med er av idéer och nyfi­ken­he­ter. Vi ses i höst!

Hös­ten 2011

Hös­ten 2011 med Luna ser ut som följer:

25 Sep­tem­ber, kl 13
Före­dra­get inställt pga sjukdom.

30 Okto­ber, kl 13
Dei­fi­e­ring inom den indo-tibetanska tantran
Jens Näs­ström, leg. psy­ko­log och religionsvetare

13 Novem­ber, kl 13
Order Reaux Croix: Mar­ti­nistor­dern ORC dess tre rikt­ningar.
Repre­sen­tant från nämnda ordenssällskap

27 Novem­ber, kl 13
Mörk­rets apost­lar: Ett före­drag om den tidiga sata­nis­men
Per Fax­n­eld, dok­to­rand vid Stock­holms universitet

Föl­jande före­drag kom­mer istäl­let hål­las under våren 2012:
Kons­ten att mata demo­ner: Chöd och den tibe­tanska demo­no­lo­gin
Jens Näs­ström, leg. psy­ko­log och religionsvetare