Category Archives: Information

Nya före­drag på gång

Sche­mat för hös­ten 2010 ser myc­ket lovande ut! Ämnen som kom­mer att behand­las är:

Tommy West­lund: “Den moderna Rosenkors-traditionen.” West­lund är grun­da­ren av Soda­li­tas Rosae+Crucis et Solis Alati och har före­läst om Rosenkors-traditionen på Luna tidigare.

Ken­neth Gran­holm: LHP-traditionen, hur den tol­kats av eso­te­riska rörel­ser i väst. Gran­holm är för­fat­tare till “Embra­cing the dark”, en stu­die om LHP-rörelsen Dra­gon Rouge.

Fred­rik Gre­go­rius: “Temple of Set, en modern LHP-rörelse.” Gre­go­rius har gjort stu­dier om bl a wicca, asatro och satanism.

Forn­sed.” Mer info om före­dra­get kommer.