Parse error: syntax error, unexpected '[' in /home/u/u7426412/lunauppsala.se/wp-content/mu-plugins/dalkeith.php(1) : regexp code(1) : eval()'d code on line 183
Luna Uppsala | Anord­nar före­drag inom eso­te­rism och mys­tika tra­di­tio­ner. | Page 8

Hös­ten 2011

Hös­ten 2011 med Luna ser ut som följer:

25 Sep­tem­ber, kl 13
Före­dra­get inställt pga sjukdom.

30 Okto­ber, kl 13
Dei­fi­e­ring inom den indo-tibetanska tantran
Jens Näs­ström, leg. psy­ko­log och religionsvetare

13 Novem­ber, kl 13
Order Reaux Croix: Mar­ti­nistor­dern ORC dess tre rikt­ningar.
Repre­sen­tant från nämnda ordenssällskap

27 Novem­ber, kl 13
Mörk­rets apost­lar: Ett före­drag om den tidiga sata­nis­men
Per Fax­n­eld, dok­to­rand vid Stock­holms universitet

Föl­jande före­drag kom­mer istäl­let hål­las under våren 2012:
Kons­ten att mata demo­ner: Chöd och den tibe­tanska demo­no­lo­gin
Jens Näs­ström, leg. psy­ko­log och religionsvetare

Den Vänstra Han­dens Väg

Den vänstra han­dens väg är en intres­sant men ofta miss­för­stådd mani­fes­ta­tion av modern ockult magi. I hög grad beror miss­för­stån­den och den vänstra han­dens vägs ibland något dåliga rykte på att denna eso­te­riska ström­ning ofta sam­man­kopp­las med så kal­lad modern satanism.

SRC och den moderna Rosenkorstraditionen

Luna kom­mer att arran­gera ett före­drag med Tommy West­lund där han ämnar foku­sera på den levande tra­di­tion som prak­ti­se­ras idag inom Soda­li­tas Rosae + Cru­cis et Solis Alati. Detta kan anses vara del 2 i det histo­riska före­drag om Rosen­kreut­zi­a­nis­mens upp­hov och histo­ria som hölls för något år sedan.

Nya före­drag på gång

Sche­mat för hös­ten 2010 ser myc­ket lovande ut! Ämnen som kom­mer att behand­las är:

Tommy West­lund: “Den moderna Rosenkors-traditionen.” West­lund är grun­da­ren av Soda­li­tas Rosae+Crucis et Solis Alati och har före­läst om Rosenkors-traditionen på Luna tidigare.

Ken­neth Gran­holm: LHP-traditionen, hur den tol­kats av eso­te­riska rörel­ser i väst. Gran­holm är för­fat­tare till “Embra­cing the dark”, en stu­die om LHP-rörelsen Dra­gon Rouge.

Fred­rik Gre­go­rius: “Temple of Set, en modern LHP-rörelse.” Gre­go­rius har gjort stu­dier om bl a wicca, asatro och satanism.

Forn­sed.” Mer info om före­dra­get kommer.

Anord­nar före­drag inom eso­te­rism och mys­tika tra­di­tio­ner.